Wednesday, 26 March 2008

तिबेटिना पाठीम्बा द्यां! Free Tibet

Photo by Ashok Punekar
अमिताभ बच्चन शेतकरी (?)


सरकारी पगार वाढ्ले


सरकारी पगार वाढ्ले

गोडाउनमध्ये अजुन माल आहे

सोताबद्दल....इतकंच...

My photo
Mumbai, Maharashtara, India