Wednesday, 28 May 2008

सुवाल


सुवाल

गोडाउनमध्ये अजुन माल आहे

सोताबद्दल....इतकंच...

My photo
Mumbai, Maharashtara, India