Friday, 18 April 2008

Indian Premier League


आय पी एल

पोष्टाची हालत !


पोष्टाची हालत !

गोडाउनमध्ये अजुन माल आहे

सोताबद्दल....इतकंच...

My photo
Mumbai, Maharashtara, India