Thursday, 5 June 2008

संगीत - वसंत सरवटे


संगीत - वसंत सरवटे

पाणी.....पाणी ....पाणी - वसंत सरवटे


पाणी.....पाणी ....पाणी - वसंत सरवटे

सह नौ भुनक्तु - वसंत सरवटे


सह नौ भुनक्तु - वसंत सरवटे

दूरदर्शन - वसंत सरवटे


दूरदर्शन - वसंत सरवटे

गोडाउनमध्ये अजुन माल आहे

सोताबद्दल....इतकंच...

My photo
Mumbai, Maharashtara, India